top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία «DESTSETTERS MARKETING & PROMOTIONAL SERVICES SOLE-MEMBER LTD»(εφεξής "Εταιρεία", "εμείς") διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://www.destsetters.com/ (εφεξής «ο ιστότοπος»), συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων διευθύνσεων URL που προωθούνται στον ιστότοπο αυτό.

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης ισχύουν για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, που ανήκει στην Εταιρεία. Κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, εσείς, ως Χρήστης, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους κατωτέρω Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Οι  συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης, μπορεί να τροποποιηθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε συχνότητα χωρίς προειδοποίηση. Οι επικαιροποιημένοι Όροι Χρήσης αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο.

1. Καλόπιστη χρήση του ιστοτόπου

Κατά τη χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας, απαγορεύεται :

  • η δημοσίευση περιεχομένου ή αντικείμενων σε ακατάλληλες κατηγορίες ή περιοχές στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας.

  • η παραβίαση νόμων, δικαιωμάτων τρίτων ή τις πολιτικών της Εταιρείας.

  • η χρήση ψεύτικου, ανακριβές, παραπλανητικού, δυσφημιστικού ή προσβλητικού περιεχόμενο.

  • η διανομή ή δημοσίευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ανεπιθύμητων ή μαζικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλυσίδων επιστολών ή προγραμμάτων πυραμίδας

  • η διασπορά ιών ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνολογιών που ενδέχεται να βλάψουν την Εταιρεία, τον ιστότοπο, τα συμφέροντα ή την ιδιοκτησία των χρηστών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, των δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας) ή είναι παράνομη, απειλητική, καταχρηστική, δυσφημιστική, επεμβατική της ιδιωτικής ζωής , χυδαίο, άσεμνο, άσεμνο ή που μπορεί να παρενοχλήσει ή να προκαλέσει δυσφορία ή ταλαιπωρία ή να προκαλέσει μίσος για οποιοδήποτε άτομο,

  • η απόπειρα τροποποίησης, μετάφρασης, προσαρμογής, επεξεργασίας, αποσύνθεσης, αποσυναρμολόγησης ή αναστροφής μηχανικών προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με τον ιστότοπο της Εταιρίας.

  • η αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή δικαιωμάτων ή περιεχομένου από τον ιστότοπο της Εταιρείας ή τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή / και άλλα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας,

  • η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

2. Επικοινωνία

Η επικοινωνία ανάμεσα στην Εταιρεία και τον Χρήστη θα γίνεται μέσω των επίσημων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ανωτέρων μερών, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών θεωρούνται έγκυρα και επίσημα. Οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας είναι οι εξής: @hotelieracademy.org, @hotelieracademy.gr και @destsetters.com.

3. Ευθύνη & αποζημίωση

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διατηρήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ακρίβεια των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης του παρόντος ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση του περιεχομένου του και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε κίνδυνο ή ζημιά από τη χρήση του περιεχομένου αυτού. Με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, δεν υπάρχουν εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλοι όροι που είναι δεσμευτικοί για την Εταιρεία, εκτός από τις ρητές δηλώσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση: (α) μη διαθεσιμότητας, μη εκτέλεσης, κακής απόδοσης υπηρεσιών από τρίτους παρόχους (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δυσλειτουργιών ή / και διατήρησης του https://www.destsetters.com/ ή / και χειραγώγησης τρίτων, (β) πράξεις, παραλείψεις και σφάλματα τρίτων παρόχων και τρίτων σφάλματα, λάθη, προβλήματα ή άλλους περιορισμούς, ιούς κ.λπ. (γ) ανωτέρα βία και γεγονότα που δεν βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας, (δ) πληροφορίες και υλικό που διατίθενται στο https://www.destsetters.com/ παρέχονται ή / και έχουν άδεια από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων) ή έχει συλλεχθεί από πηγές τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων).

Ο Χρήστης, συμφωνεί να μη βλάψει, να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί την Εταιρεία για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά την Εταιρεία και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγου έργου που βασίζεται σε αυτό το περιεχόμενο, καθώς και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό διαχειριστή του ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, εκ νέου δημοσίευση, μεταφόρτωση ή λήψη, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που παρέχονται που περιγράφουν τον ιστότοπο και περιλαμβάνουν την επωνυμία ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και η χρήση τους στον παρόντα ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης σε τρίτους.

5. Υπερσύνδεσμοι

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους που συνδέονται με άλλους ιστότοπους. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά και ατομικά υπεύθυνοι για την πλοήγησή τους σε αυτούς τους ιστότοπους. Η Εταιρείας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση υπερσυνδέσμων που υπάρχουν στον παρόντα ιστότοπο, ούτε για τις πληροφορίες που ενδεχομένως περιέχονται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά την επίσκεψη / χρήση των υπερσυνδέσμων, ο χρήστης θα αναφέρεται απευθείας στους σχετικούς ιστότοπους και σελίδες, που φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

6. Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων.

7. Πολιτική Cookies

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αναγνώρισης χρήστη, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

8. Εφαρμοστέo Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλουν προσπάθειες για την φιλική επίλυση τυχόν διαφωνιών που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε διαφορά ή ασυμφωνία που προκύπτει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης, θα επιλυθεί στα Δικαστήρια των Αθηνών, Η αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας περιλαμβάνει προσωρινά μέτρα, προσωρινές εντολές κράτησης και διαφορές που προκύπτουν από αδικοπραξίες. Εάν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω όρους δεν μπορεί να εφαρμοστεί για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης.

9. Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε  τροποποιήσεις του παρόντος ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις και να βελτιώνει τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες της. Τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις θα δημοσιευθούν στον παρόντα  ιστότοπο με ένδειξη της σχετικής ημερομηνίας, προκειμένου να υποδειχθεί η πιο ενημερωμένη έκδοση.

Τελευταία αναθεώρηση : Ιούλιος 2021

bottom of page